Ereleden

Artikel 4.4 van de Statuten: “Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelllng van de vereniging op voorstel van bet bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.”


In Memoriam